Vedtekter

Vedtekter for Holmestrand og Omegn Turistforening

Vedtatt på konstituerende generalforsamling 01.03.2011.
Endret på foreningens årsmøte 13.03.2018

§ 1 FORMÅL

Holmestrand og Omegn Turistforening skal arbeide for å legge forholdene til rette for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv – og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

§ 2 TILHØRIGHET

Holmestrand og Omegn Turistforening er tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT). DNTs vedtekter er overordnet.

§ 3 FORENINGENS VIRKE

Etter formålet skal foreningen arbeide bl.a. med å:

Lede foreningen etter gitte vedtekter

Drifte egne hytter

Arrangere turer og møter.

Tilrettelegge stier og skiløyper.

Formidle informasjon som kan øke interessen for natur og friluftsliv.

Samarbeide med andre natur-, frilufts-, kultur- og miljøorganisasjoner.

Arbeide for sikring og vern av natur- og friluftsområder i vår region.

§ 4 MEDLEMMER

Medlemmer er de som har gyldig medlemskap i DNT og har postadresse Botne, Eidsfoss, HOF, Holmestrand, Sande og Sunbyfoss, eller medlemmer utenfor disse kommunene som spesielt ønsker tilknytning til H.O.T.

§ 5 KONTINGENT

DNT sentralt står for fastsetting og innkreving av medlemskontingenten.

§ 6 SIGNATUR

Foreningen forpliktes ved underskrift av leder og et styremedlem i fellesskap, eller av 4 av styrets øvrige medlemmer i felleskap.

§ 7 ÅRSMØTE

Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars måned og innkalles med minst 3 ukers varsel ved informasjon på hjemmesider annonse i lokalpressen og/eller ved skriv til hvert enkelt medlem. Saker som skal behandles, må være innkommet til styre senest 2 uker før møtet.

Årsmøtet skal:

Godkjenne innkalling og saksliste.

Velge møteleder.

Velge referent.

Velge to til å underskrive protokollen.

Behandle foreningens årsberetning.

Behandle foreningens regnskap i revidert stand.

Behandle innkomne forslag med styrets innstilling.

Velge:

Leder for ett år.

Nestleder, kasserer, sekretær og 1-3 styremedlemmer for to år.

2 varamedlemmer

Revisor for ett år.

Valgkomité bestående av 2 medlemmer. Første gang velges leder for ett år, nestleder for to år. Kontinuerlig opprykk gjennom toårs perioder.

Forskjellige undergrupper etter styrets forslag.

Årsmøtet bestemmer fremgangsmåten for stemmegivning (håndsopprekning eller skriftlig). Alle valg gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme.

§ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles av styret, og må sammenkalles når minst 1/5 av foreningens medlemmer forlanger det.

§ 9 STYRETS OPPGAVER

Foreningens ledelse og midler forvaltes av styret i henhold til vedtekter og årsmøtevedtak. Foreningens leder har den daglige ledelse og leder styrets møter og forhandlinger.

Styret står for den daglige drift av foreningen, og består av styreleder, nestleder, sekretær, kasserer og valgte styremedlemmer.

Leder innkaller til styremøter så ofte som behovet tilsier, eller når minst 3 av styremedlemmene forlanger det.

Styret fatter sine avgjørelser med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede.

Varamedlemmer innkalles bare ved forfall. Styremedlemmer som ikke kan møte, innkaller selv vara.

Sekretæren fører protokoll over alle styremøter og medlemsmøter - og skal i samråd med styrets leder føre foreningens korrespondanse og ha ansvar for foreningens arkiv.

Kassereren fører foreningens regnskap og er ansvarlig for at foreningens midler er sikret på en forsvarlig måte.

§ 10 VEDTEKTSENDRING

Forandringer i foreningens vedtekter kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Forslaget til vedtektsendring må være innkommet til styret minst to uker før årsmøtet.

§ 11 OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas av to ordinære påfølgende årsmøter med ¾ flertall hver gang. Forslaget om oppløsning skal sendes alle foreningsmedlemmer minst 2 uker før hvert årsmøte avholdes